Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | Demtaş Pigment, Boya ve Kimya Sanayi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİ KORUMA POLİTİKAMIZ


Web Site Ziyaretcileri İçin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. 
 
A. Veri Sorumlusunun Kimliği:
 
Şirketimizin faaliyetleri gereği işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu Demtaş Pigment ve Kimyevi Maddeler İml. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.dir. 
 
B. İşlenen Kişisel Veriler Ve İşlenme Amaçları:
 
Şirketimiz tarafından, müşterilerimizin;
 
1- Kimlik Verileri: Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, İşyeri Adı ve Unvanı, İmza Sirküleri,
 
2- İletişim Verileri: Adres Bilgisi, Telefonu Numarası, E-posta Adresi, 
 
3- Finans Verileri: Banka Hesap Bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri,
 
4- Müşteri İşlem Verileri: Çek ve Senet Bilgileri,
 
-Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 
C. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi:
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
 
D. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
 
Kişisel veriler, ilgili kişiden temin edilecek bilgi ve belgelerin kaydedilmesi şeklinde otomatik olmayan yöntemle işlenmektedir. 
 
E. Kişisel Verilerin Aktarımı:
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenen kişisel veriler, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bankalara ve iş ortaklarına, muhasebe işlemleri için muhasebecilere, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
 
F. İlgili Kişilerin Hakları:
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
 
G. Veri Sorumlusuna Başvuru:
 
Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Demtaş Pigment ve Kimyevi Maddeler İml. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin KOSB. Aydınlı Mah. Melek Aras Bulvarı Aromatik Cad. No:41 Tuzla - İSTANBUL adresine yazılı olarak ya da info@demtaskimya.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.    
Whatsapp DemtasWhatsapp